bilboard_900x200

Czy procedura dotycząca zwrotu wywłaszczonych nieruchomości jest niekonstytucyjna?

Autor: | Dodano: niedziela, 15 Maj, 2011

Na to pytanie odpowie TK 19 maja br. orzekając w sprawie zgodności: art. 216 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 oraz w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz art. 233 w związku z art. 242 powyższej ustawy z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji (SK 9/2008).

Autor skargi konstytucyjnej w tej sprawie był właścicielem nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim, na której w okresie wojny na fundamencie z cegły postawiono drewniany barak przeznaczony na lokale administracyjno-biurowe. Po zakończeniu wojny pomieszczenia zostały zajęte przez Ligę Obrony Kraju, która urządziła na terenie nieruchomości Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowie wezwało skarżącego do odstąpienia prawa własności nieruchomości w trybie ustawy z 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Na nieruchomość nie był zaciągany kredyt hipoteczny w banku. Wobec odmowy wszczęto z urzędu postępowanie o podział nieruchomości, w następstwie którego utworzono działkę zabudowaną barakiem przeznaczoną dla Skarbu Państwa oraz działkę przeznaczoną dla właściciela. Następnie wszczęto postępowanie wywłaszczeniowe, w konsekwencji którego skarżący wyraził zgodę na zbycie wskazanej części nieruchomości. Obecnie działka nie jest używana i uległa dewastacji. Skarżący wystąpił o jej zwrot wskazując, że pod względem celu uzasadniającego wywłaszczenie stała się ona zbędna.

Zdaniem skarżącego ustawodawca wprowadzając w ustawie o gospodarce nieruchomościami przepisy przewidujące zwrot nieruchomości nabytych na rzecz Skarbu Państwa na podstawie umów zawartych m.in. w oparciu o ww. ustawę o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości naruszył zasadę ochrony zaufania jednostek do państwa i stanowionego przez nie prawa. Naruszona też została zasada przyzwoitej legislacji, gdyż wprowadzona w kwestionowanych przepisach regulacja jest niepełna i niedostatecznie realizuje konstytucyjne nakazy równości i ochrony praw majątkowych.

Kwestionowane przepisy naruszają ponadto zasadzę określoności przepisów prawa, gdyż odwołują się jedynie do formy nabycia własności i tytułów ustawy, pomijając przesłanki wywłaszczenia i czyniąc wątpliwym dopuszczalność zwrotu nieruchomości zbytej w toku postępowania wywłaszczeniowego wszczętego na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958r. Jest to ponadto sprzeczne z zasadą bezpieczeństwa prawnego i ochrony interesów stron w sprawach będących w toku.

Komentarze Facebook
Podziel się na:
  • Facebook
  • Śledzik
  • email
  • Gadu-Gadu Live
  • Twitter
  • Drukuj
  • PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.