bilboard_900x200

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za 2010 rok

Autor: | Dodano: wtorek, 01 Marzec, 2011

Wyniki finansowe Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za 2010 rok

81,9 mln zł zysku netto wypracowała Firma Oponiarska Dębica S.A. w 2010 roku. Wzrost wyniku o 13,7 proc. r/r. to przede wszystkim efekt większej o 21,6 proc. ilościowej sprzedaży opon do podmiotów z grupy Goodyear. Przychody ze sprzedaży w całym 2010 r. wyniosły 1 mld 889,7 mln zł i wzrosły o 26 proc. w warunkach porównywalnych.

Pozytywny wpływ na roczny wynik miał ostatni kwartał ubiegłego roku, który Firma Oponiarska Dębica S.A. zamknęła z zyskiem netto w wysokości 21,2 mln zł, wyższym o 18,0 proc. niż w tym samym okresie 2009 r. Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2010 r. wyniosły 513,6 mln zł, co w porównywalnych warunkach oznacza wzrost o 48,1 proc. r/r.

„Zysk, jaki wypracowaliśmy w 2010 roku zawdzięczamy przede wszystkim obecności w grupie Goodyear, która jest głównym odbiorcą naszych opon” – mówi Jacek Pryczek, Prezes Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. „Mimo rosnących kosztów surowców – zwłaszcza kauczuku – oraz spadku rentowności opon sprzedawanych na rynku krajowym, zwiększona sprzedaż do podmiotów z grupy Goodyear po wyższych cenach jednostkowych pozwoliła nam zamknąć ubiegły rok z satysfakcjonującym wynikiem” – podkreśla Jacek Pryczek.

71,9 proc. przychodów Firmy Oponiarskiej Dębica S.A w 2010 roku przyniósł eksport opon, których odbiorcą w 99,3 proc. były podmioty powiązane w ramach grupy Goodyear. Łącznie w 2010 r. trafiło do nich 84,8 proc. sprzedaży krajowej i eksportowej (w IV kwartale 83,4 proc.). W efekcie przychody ze sprzedaży do podmiotów powiązanych w 2010 r. wzrosły o 29,7 proc. (w IV kwartale 2010 r. o 52,5 proc.), przy jednoczesnym spadku o 1,9 proc. w warunkach porównywalnych przychodów od odbiorców spoza grupy Goodyear. Dynamika sprzedaży do podmiotów niepowiązanych uległa poprawie w ostatnim kwartale ubiegłego roku, osiągając wartość 9,6 proc. r/r. w warunkach porównywalnych.

Zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych w IV kwartale ub. r. wyniósł 53,3 mln zł (84,1 proc. całego zysku brutto ze sprzedaży) i był o 48,6 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2009 roku. W porównywanych kwartałach zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych spadł o 4,7 proc. i wyniósł 10,1 mln zł. W całym 2010 r. zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 216,8 mln zł, o 1,7 proc. mniej niż w 2009 r.. Na transakcjach z podmiotami powiązanymi uzyskano trzyprocentowy wzrost r/r., przy spadku o 15,3 proc. na transakcjach z podmiotami niepowiązanymi.

W porównaniu do IV kwartału 2009 r. jednostkowe koszty wytworzenia sprzedanych produktów w ostatnim kwartale 2010 r. wzrosły o 13,9 proc., a w całym 2010 r. o 8,7 proc, w efekcie wzrostu cen surowców na rynkach światowych. Jednostkowe koszty wytworzenia byłyby jeszcze większe gdyby nie oszczędności w innych niż surowce pozycjach kosztów produkcji.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu w ostatnim kwartale 2010 r. wyniosły 29,0 mln zł. W porównaniu z tym samym okresem 2009 r. ich udział w wartości sprzedaży obniżył się z 6,0 do 5,7 proc. W całym 2010 r. koszty te wyniosły 95,6 mln zł i stanowiły 5,1 proc. wartości sprzedaży, wobec 5,7 proc. w 2009 r.

O 25 mln zł w ujęciu rocznym poprawił się wynik na pozostałej działalności operacyjnej Spółki, który w 2010 r. wyniósł minus 10,8 mln zł (w IV kwartale minus 5,0 mln zł). W 2010 r. nie wystąpiły koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, które w 2009 r. wyniosły 22,4 mln zł. Koszty restrukturyzacji w 2010 r. były o 4,5 mln zł niższe aniżeli w roku poprzednim, zaś koszty likwidacji środków trwałych wzrosły o 2,3 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) Spółki za 2010 rok wyniósł 110,4 mln zł i wzrósł o 7,3 proc. w ujęciu rocznym. W ostatnim kwartale 2010 r. EBIT wyniósł 29,3 mln zł i był wyższy o 4,2 mln zł, tj. o 16,9 proc. niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Wzrost zysku operacyjnego był możliwy głównie dzięki wyższemu o 17,4 mln zł zyskowi brutto ze sprzedaży do podmiotów powiązanych w 2010 r. (zysk brutto ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych zmniejszył się o 0,5 mln zł).

Wynik na działalności finansowej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w 2010 r. w porównaniu z rokiem poprzednim był lepszy o 4,7 mln zł i wyniósł minus 8,5 mln zł (w IV kwartale 2010 r. minus 3,0 mln zł wobec minus 2,6 mln w IV kwartale 2009 r.). O 2,7 mln zł niższy niż w 2009 r. był koszt wynikający z różnic kursowych, który w 2010 r. wyniósł 2,2 mln zł. Aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych – podobnie jak rok wcześniej – wygenerowała koszt 0,5 mln zł w porównaniu do 0,1 mln w roku 2009. Odsetki od kredytu i koszty dyskonta weksli wyniosły 5,5 mln zł i w stosunku do roku 2009 zmniejszyły się o 3,2 mln zł. Pozostałe koszty finansowe wzrosły o 0,8 mln zł.

W ubiegłym roku Firma Oponiarska Dębica S.A. i jej dostawca mieszanek zmienili zasady rozliczeń. Wcześniej surowce były powierzane do przerobu pozostając własnością Spółki, obecnie surowce są sprzedawane, a gotowe mieszanki kupowane przez Spółkę. Sprzedaż ta zwiększyła przychody Spółki ze sprzedaży towarów i materiałów w IV kwartale 2010 r. o 50,4 mln zł, a w całym 2010 r. o 94,6 mln zł. O tyle samo zwiększyła się wartość sprzedanych towarów i materiałów, bez wpływu na kwotę zysku brutto oraz zysk spółki.

Aktywa Spółki w 2010 r. wzrosły łącznie o 244,4 mln zł. Rzeczowe aktywa trwałe w IV kwartale 2010 r. zwiększyły się o 14,3 mln zł, zaś w całym 2010 r. ich wzrost wyniósł 4,0 mln zł. Był to efekt zrealizowanych nakładów inwestycyjnych (70,0 mln zł) i przyjęcia środków trwałych w leasing (2,9 mln zł), naliczonej amortyzacji (64,3 mln zł) oraz sprzedaży i likwidacji (4,6 mln zł). Aktywa z tytułu podatku odroczonego wzrosły o 3,3 mln zł, a długoterminowe aktywa finansowe o 0,3 mln zł. Wartości niematerialne i prawne zmniejszyły się o 0,7 mln zł.

Wartość aktywów obrotowych Spółki w IV kwartale 2010 r. wzrosła o 25,0 mln złotych, zaś w całym 2010 r. – o 237,4 mln zł. Zapasy zwiększyły się o 68,8 mln zł, a należności wzrosły o 193,5 mln zł. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się o 24,7 mln zł.

Kapitał własny Spółki w 2010 r. zwiększył się o 19,8 mln zł. Powiększył go zysk netto za 2010 r. w wysokości 81,9 mln zł, a zmniejszyła wypłacona dywidenda za 2009 r. w wysokości 62,1 mln zł. Zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym wzrosły o 5,7 mln zł, a rezerwy na zobowiązania o 2,2 mln zł. Wzrost zobowiązań handlowych wyniósł 216,7 mln zł. Wszystkie zobowiązania handlowe są spłacane w terminie ich wymagalności.

W IV kwartale 2010 r. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły 82,8 mln złotych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej wyniosły minus 25,8 mln zł, zaś z działalności finansowej minus 92,2 mln zł. Przepływy pieniężne netto na IV kwartał 2010 r. wyniosły minus 35,2 mln zł.

Działalność operacyjna w całym 2010 r. wygenerowała dodatnie przepływy pieniężne w kwocie 102,2 mln zł. Wydatki na działalność inwestycyjną wyniosły 70,7 mln zł, wpływy z tej działalności – 2,8 mln zł, a przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej – minus 67,9 mln zł. Działalność finansowa wygenerowała ujemne przepływy w wysokości 61,7 mln zł. Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2009 r. przeznaczono 62,1 mln zł, na odsetki 3,4 mln zł, na raty leasingowe 1,8 mln zł. Ze zwiększonego kredytu w rachunku bieżącym uzyskano 5,7 mln zł. Przepływy pieniężne netto w 2010 r. wyniosły minus 27,4 mln zł. Środki pieniężne zmniejszyły się z 73,6 mln zł na początku 2010 r. do kwoty 46,2 mln zł na koniec tego roku.Źródło: Firma oponiarska Dębica S.A.

Komentarze Facebook
Podziel się na:
  • Facebook
  • Śledzik
  • email
  • Gadu-Gadu Live
  • Twitter
  • Drukuj
  • PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.