bilboard_900x200

Konkurs „Szkoła dla rynku pracy” ZSZ nr 1 zajął I miejsce

Autor: | Dodano: niedziela, 16 Grudzień, 2012

p1090756SUKCES ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „SZKOŁA DLA RYNKU PRACY” Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy najlepszy w Polsce w branży budowlanej, drogownictwo i instalacje budowlane.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy został laureatem ogólnopolskiego konkursu „ Szkoła dla rynku pracy”. W dniu 11 grudnia 2012 r. w Warszawie Dyrekcja Zespołu Szkół  Zawodowych  Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy wraz z Zarządem firmy Ventor odebrała z rąk pana ministra Tadeusza Sławeckiego statuetki „Oskar Zawodowy ” dla Firmy i Szkoły.

Ze strony internetowej KOWEZiU:

„SZKOŁA DLA RYNKU PRACY – ogłoszenie wyników Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ma zaszczyt ogłosić, że w Ogólnopolskim Konkursie „Szkoła dla rynku pracy” realizowanym w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” najwyższą punktację i zarazem najwyższe miejsce w branży budownictwo , drogownictwo i instalacje budowlane zajął:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY

… Nagrodzonym szkołom i współpracującym z nimi pracodawcom w dniu 11 grudnia 2012 r. zostały  wręczone statuetki.”

Organizator konkursu, KOWEZiU, uznaje, że współczesna szkoła zawodowa powinna realizować kształcenie zawodowe o wysokiej jakości, które między innymi:

 • kształtuje odpowiednie kompetencje zawodowe opisane w podstawach programowych dla zawodu,
 • rozwija kompetencje kluczowe niezbędne do zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy,
 • kształtuje u uczniów postawy przedsiębiorczości sprzyjające aktywnemu uczestnictwu              w życiu gospodarczym,
 • daje różne możliwości kształcenia (np. dodatkowe uprawnienia i certyfikaty), także osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • ułatwia wejście ucznia na rynek pracy i uczestniczenie w nim w trakcie procesu kształcenia zawodowego,
 • solidnie przygotowuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • promuje umiejętności zawodowe swoich uczniów oraz analizuje oferty pracy dla absolwentów,
 • wyciąga wnioski z analizy losów absolwentów,

twierdząc, że zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej powinno być przygotowanie absolwenta do mobilności i elastycznego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Dla organizatora ww. konkursu priorytetem w ocenie szkół zawodowych było dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, czemu służy prowadzenie kształcenia zawodowego, a w szczególności kształcenia praktycznego, w powiązaniu z pracodawcami, ich oczekiwaniami wobec szkół i ich uczniów.

Szkoła i zakład pracy, wg Organizatora konkursu, są uzupełniającymi się nawzajem miejscami zdobywania wiedzy.

Celem ogłoszonego konkursu była identyfikacja szkół, które w taki sposób pojmują swoją misję i zgodnie z tymi założeniami ją realizują. Organizator napisał: „Mając na uwadze – co podkreśla się w wielu opracowaniach i raportach – wciąż niewystarczającą współpracę szkół zawodowych z pracodawcami, bardzo ważna jest identyfikacja i promocja tych szkół i pracodawców, których efektywna współpraca wpływa znacząco na wysoką jakość kształcenia zawodowego, czemu służy projekt „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem konkursu było wyłonienie i promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym w wybranych obszarach. Do ocenianych w ramach konkursu obszarów należały:

 1. Praktyczna nauka zawodu, tzn. Organizacja zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, dostosowanie programów praktyk zawodowych do warunków zakładu, dostosowanie programów zajęć praktycznych do zmieniających się potrzeb rynku pracy.
 2. Doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, tj. zakup pomocy dydaktycznych, przekazanie materiałów, surowców niezbędnych do realizacji zajęć dydaktycznych, wykorzystywany sprzęt, narzędzia niezbędne do realizacji zajęć dydaktycznych, patronat pracodawcy w zakresie kształcenia zawodowego, inne działania związane z doposażeniem bazy dydaktycznej szkoły.
 3. Doskonalenie zawodowe kadry, jak: przekazywanie nauczycielom materiałów i informacji o nowościach technicznych i technologicznych, przyjęcie nauczycieli na praktyki/staże, zorganizowanie kursów/szkoleń dla nauczycieli, finansowanie doskonalenia nauczycieli
 4. Doskonalenie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez: zorganizowanie wycieczek zawodowych, inne formy doskonalenia zawodowego u pracodawców, organizowanie wycieczek zawodowych dla uczniów po zakładzie, organizowanie staży krajowych dla uczniów, organizowanie staży zagranicznych dla uczniów organizowanie szkoleń/kursów umożliwiających uzyskanie dodatkowych uprawnień zawodowych, prowadzenie zajęć dla uczniów przez przedstawiciela pracodawcy
 5. Organizacja przez szkołę konkursów/ turniejów/ olimpiad/ itp., w tym: współpraca z pracodawcą, finansowanie/współfinansowanie konkursów przez pracodawców,
 6. Organizacja przez pracodawcę konkursów / turniejów / olimpiad itp. fundowanie nagród, współpraca ze szkołą

Dodać należy, że spośród wszystkich interesariuszy – pracodawców szkoły, w konkursie można było zaprezentować współpracę tylko z jednym pracodawcą.

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy wybrał do konkursu firmę Ventor, z którą współpracuje już od 3 lat.

 1. Nagrody zostały przyznane w 10 obszarach  zawodowych dla szkół, które uzyskały największą liczbę punktów. Najlepszym szkołom oraz pracodawcom – laureatom – zostały  wręczone statuetki „OSKARY ZAWODOWE”.
 2. W oparciu owzorcowe praktyki wg obszarów zawodowych powstanie 10 filmów promujących przykłady dobrych praktyk współpracy szkół zawodowych z pracodawcami.

Dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II  w Dębicy wynik tego konkursu to uwieńczenie wielu lat pracy nauczycieli i uczniów, a także bardzo dobrej współpracy z Firmą Ventor.

Komentarze Facebook
Podziel się na:
 • Facebook
 • Śledzik
 • email
 • Gadu-Gadu Live
 • Twitter
 • Drukuj
 • PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.