bilboard_900x200

Projekt uchwały budżetowej

Autor: | Dodano: wtorek, 11 Styczeń, 2011


Projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2011 rok


Zapoznaj się z zarządzeniem burmistrza w sprawie uchwały budżetowej:

Zarządzenie Nr 178/2010
Burmistrza Miasta Dębicy
z dnia 15 listopada 2010r

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r
oraz uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miasta Dębica

Na podstawie art.230 ust.2 oraz art.238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240z póź.zm.) – zarządza się co następuje :

§1
Radzie Miejskiej w Dębicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania przedstawia się :
1) projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2011r wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia :
2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Miasta Dębica o treści jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Zapoznaj się z projektem uchwały budżetowej:

Uchwała budżetowa Gminy Miasta Dębica
na 2011rok
Nr…………….
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia ………………..…
(PROJEKT)

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz.1591 z póź.zm) oraz art.211-212, art.214, art.217, art.235-237, art.239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240z póź.zm.) – Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje :
§1
1. Określa się dochody budżetu miasta Dębica na 2011r w łącznej kwocie 122.504.391 zł,
w tym :
1) dochody bieżące w łącznej kwocie 104.546.999 zł
2) dochody majątkowe w łącznej kwocie 17.957.392 zł
2. Dochody budżetu miasta Dębica na 2011r według ich źródeł w podziale na działy, rozdziały
i paragrafy klasyfikacji budżetowej ujmuje się w tabeli nr 1.

§2
1. Określa się wydatki budżetu miasta Dębica na 2011r w łącznej kwocie 117.666.781 zł,
w tym :
1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 99.357.147 zł
2) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 18.309.634 zł
2. Wydatki budżetu miasta Dębica na 2011r w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej oraz grupy wydatków, ujmuje się w tabeli nr 2.
3. Wydatki majątkowe miasta Dębica na 2011r podziale na działy, rozdziały
i paragrafy klasyfikacji budżetowej określające nazwy zadań inwestycyjnych ujmuje się
w tabeli nr 3.
§3
Określa się planowaną nadwyżkę budżetu miasta Dębica na 2011r w kwocie 4.837.610 zł, którą przeznacza się na rozchody budżetu miasta Dębica na 2011r.

§4
1. Określa się przychody budżetu miasta Dębica na 2011r w łącznej kwocie 6.500.000 zł,
z tytułu kredytów bankowych .
2. Przychody budżetu miasta Dębica na 2011r według paragrafów klasyfikacji budżetowej , ujmuje się w tabeli nr 4.
§5
1. Określa się rozchody budżetu miasta Dębica na 2011r w łącznej kwocie 11.337.610 zł,
z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu :
1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 2.500.000 zł
2) zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.837.610 zł
2. Rozchody budżetu miasta Dębica na 2011r według paragrafów klasyfikacji budżetowej, ujmuje się w tabeli nr 4.
§6
1. Tworzy się w budżecie miasta Dębica na 2011r rezerwę ogólną w kwocie 150.000 zł.
2. Tworzy się w budżecie miasta Dębica na 2011r rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000 zł.
3. Tworzy się w budżecie miasta Dębica na 2011r rezerwę celową na opracowanie dokumentacji projektowych w kwocie 100.000 zł.

§7
Wyodrębnia się w budżecie miasta Dębica na 2011r dochody i wydatki związane z realizacją :
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami – w tabeli nr 5,
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w tabeli nr 6.

§8
1. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu miasta Dębica w 2011r wynikające z odrębnych ustaw :
1) dochody w kwocie 950.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
2) dochody w kwocie 198.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pobierane na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska w kwocie 198.000 zł przeznacza się na realizację zadań gminy z zakresu ochrony środowiska.
2. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu miasta Dębica na 2011r wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu gminy, o których mowa w ust.1 określonych w
1) ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w tabeli nr 7,
2) ustawie – Prawo ochrony środowiska w tabeli nr 8.

§9
Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Dębica na 2011r dla jednostek :
1) sektora finansów publicznych w kwocie 3.235.000 zł,
2) spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.505.067 zł,
– w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§10
Określa się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych wydzielonego rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych
– w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§11
Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z tego na :
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 9.000.000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000 zł.

§12
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 9.000.000 zł oraz do podpisania weksla in blanco z deklaracją wekslową,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami wydatków
w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wynagrodzenia bezosobowe
i składki od nich naliczane,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

§13
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§14
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011r.Zapoznaj się z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

Projekt
U C H W A Ł A Nr / /
z dnia ………………… 2010 r.
Rady Miejskiej w Dębicy
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Dębica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Dębicy uchwala co następuje:
§ 1
Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Miasta Dębica wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały:
w części I jako zestawienie tabelaryczne
w części II jako objaśnienia.
§ 2
Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3
Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
2) zawieranych na czas określony w zakresie:
a) zimowego utrzymania ulic do kwoty 600.000 zł,

§ 4
Upoważnia się Burmistrza Miasta Dębica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Dębica do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych:
1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy gazu z sieci gazowej,
c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy

U Z A S A D N I E N I E

Przedłożony projekt uchwały związany jest ze zmianą ustawy o finansach publicznych
w 2009r, która określiła, że Burmistrz Miasta przedstawia projekt tej uchwały wraz
z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania oraz Radzie Miejskiej. Uchwałę tą Rada podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Przepis ten ma zastosowanie po raz pierwszy do projektu uchwały budżetowej na 2011r.

Zapoznaj się z objaśnieniem do prognozy finansowej:

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Dębica została sporządzona na lata
2011 – 2020, tj. okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych.

Dochody ogółem budżetu zostały podzielone na:
o dochody bieżące, przeszacowane w kolejnych latach wskaźnikami przyjętymi
do projektu ustawy budżetowej na 2011r. i opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, jako wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
Przyjęta przez Ministerstwo Finansów średnioroczna dynamika cen towarów i usług
konsumpcyjnych zakłada wzrost cen w latach 2012 – 2017 w wysokości 102,5 %
natomiast od 2018 do 2020 – 102,4%.
W przedłożonej prognozie, wyjątek stanowią w 2012r. podatki i opłaty lokalne
wchodzące w skład dochodów bieżących, gdzie przyjęto wzrost 5% w stosunku do
roku 2011, zgodnie z założeniami przyjętego programu oszczędnościowego.
o dochody majątkowe z wyszczególnieniem sprzedaży majątku.
W 2011r. dotacje na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 8.647.392 zł, to:
– 2.435.000 zł – „Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawa
komunikacji w mieście Dębica poprzez budowę ulic na terenie
osiedla Mickiewicza”
– 2.616.221 zł – „Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym
na os. Kępa w Dębicy”
– 2.843.667 zł – „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy
Miasto Dębica i Gminy Dębica”
– 752.504 zł – „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w hali basenów
i lodowiska miasta Dębica etap I”.
Sprzedaż mienia w latach 2011 – 2012 obejmuje sprzedaż żwiru na terenie byłego poligonu : szacowane zasoby złoża – 1.700.000 ton, cena 5,00 zł za 1 tonę, łączna wartość 8.500.000 zł. Kwotę tą podzielono na 5.000.000 zł na rok 2011 i 3.400.000 zł na rok 2012, i ma to związek z budową autostrady, przewidzianą na lata 2011-2012.
Pozostałą sprzedaż majątku, ustalono na podstawie wyszczególnienia przez wydział merytoryczny, działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży w kolejnych latach.

Wydatki budżetu podzielone są na:
o wydatki bieżące, w których wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia
z pochodnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Miasta Dębica, tj. Rady Miejskiej i urzędu miejskiego. Wydatki te przeszacowano od 2015r. wskaźnikami zawartymi w w/w wytycznych Ministerstwa Finansów. W latach 2012 – 2014, pozostają na poziomie roku 2011 zgodnie z założeniami przyjętego programu oszczędnościowego.
o wydatki majątkowe :
– w 2011r. dotyczące zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych
(15.204.600 zł), zadań objętych uchwałami zobowiązaniowymi, których wykonanie
w 2011r. jest pewne (2.955.034 zł), tj:
a) Podwyższenie kapitału zakładowego MKS Sp. z o.o.
b) Budowa dróg serwisowych wzdłuż ul. Lwowskiej oraz budowa skrzyżowań
i zjazdów do ul. Gajowej i Leśnej
wykup gruntów (50.000 zł) oraz rezerwa (100.000 zł).
– w latach następnych w wysokości różnicy wynikającej z planowanych dochodów
i wydatków bieżących pomniejszonej o spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów, pożyczek i wykupu obligacji komunalnych.

Przychody budżetu w 2011r. w kwocie 6.500.000 zł obejmują:
o 1.500.000 zł – część kredytu zaciągniętego w 2010r. wysokości 2.000.000 zł na „Termomodernizację obiektów oświatowych”. Jest to kredyt z dopłatą do odsetek
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
o 5.000.000 zł – kredyt planowany do zaciągnięcia w 2011r.

Spłata i obsługa długu została ujęta w WPF zgodnie z harmonogramem spłat kredytów, pożyczek i wykupem obligacji wg. podpisanych umów oraz z zakładanym harmonogramem spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2011 w wysokości 5.000.000 zł tj.:
w 2012r. – 50.000 zł
w 2013r. – 50.000 zł
w 2014r. – 50.000 zł
w 2015r. – 850.000 zł
w 2016r. – 800.000 zł
w 2017r. – 800.000 zł
w 2018r. – 800.000 zł
w 2019r. – 800.000 zł
w 2020r. – 800.000 zł
Oprocentowanie kredytu: WIBOR 3M + marża 1,0 %.
Przewidywany koszt kredytu przy w/w założeniach – 1.559.680 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań (poz.15) zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być większa niż maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty
z art.243 ufp (poz.15a) począwszy od 2014r. Do 2013r. włącznie obowiązują zasady zawarte w art.169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych ( poz. 17 i 18). Tak więc znacząco wyższy maksymalny wskaźnik spłaty (poz.15a) w latach 2011 i 2012 od planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz.15), nie ma wpływu na zgodność prognozy finansowej z ustawą o finansach publicznych. Począwszy od 2013r. zależność pomiędzy tymi wskaźnikami jest spełniona i zgodna z art.243 ufp, jednak przy założeniach opisanych wyżej a dotyczących głównie wysokich dochodów ze sprzedaży mienia oraz znacznym ograniczeniu wydatków bieżących, zgodnie z założeniami planu oszczędnościowego.

Wykazane w załączniku nr 2, wieloletnie przedsięwzięcia obejmują zadania, na które umowy zostały już zawarte.

Załącznik nr 1 do prognozy finansowej:

Pobierz w formacie PDF

Załącznik nr 2 do prognozy finansowej:

Pobierz w formacie PDF

Zapoznaj się z załącznikami do projektu uchwały budżetowej

Pobierz w formacie PDF
Źródło: Urząd Miejski w Dębicy

Komentarze Facebook
Podziel się na:
  • Facebook
  • Śledzik
  • email
  • Gadu-Gadu Live
  • Twitter
  • Drukuj
  • PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.