bilboard_900x200

Poszukiwani ochotnicy do Służby Przygotowawczej i NSR

Autor: | Dodano: wtorek, 03 Maj, 2011


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu prowadzi nabór ochotników do Służby Przygotowawczej.

To nowa forma służby wojskowej, do której mogą zgłosić się ochotnicy, którzy stawali do kwalifikacji wojskowej (wcześniej „ poboru”) i zostali uznani za zdolnych do służby wojskowej (kat. „A”), a także ochotnicy, którzy nie mają orzeczonej kategorii zdolności do służby wojskowej i nie odbywali wcześniej żadnej formy tej służby (w tym kobiety).

WKU w Mielcu prowadzi także powołania części żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) do zawodowej służby wojskowej. WKU w Mielcu prowadzi kolejny nabór żołnierzy rezerwy do służby w NSR, w jednostkach wojskowych na terenie Podkarpacia, oraz w jednostkach poza terenem województwa.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu informuje o naborze ochotników do SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA to nowa forma służby wojskowej, do której mogą zgłosić się ochotnicy, którzy stawali do kwalifikacji wojskowej (wcześniej „ poboru”) i zostali uznani za zdolnych do służby wojskowej (kat. „A”), a także ochotnicy, którzy nie mają orzeczonej kategorii zdolności do służby wojskowej i nie odbywali wcześniej żadnej formy tej służby (w tym kobiety).

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

1) co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
2) co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
3) co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:
1) oficerów – uczelnie wojskowe;
2) podoficerów – szkoły podoficerskie;
3) szeregowych – ośrodki szkolenia lub jednostki wojskowe

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
1) dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
2) dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
3) dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.

W każdym miesiącu odbywania służby przygotowawczej osoba pełniąca tą służbę otrzymuje:
– kształcąca się na potrzeby korpusu oficerów – 1500 zł
– kształcąca się na potrzeby korpusu podoficerów – 1000 zł
– kształcąca się na potrzeby korpusu szeregowych – 750 zł

Kwoty podane są brutto i obowiązują od 1 stycznia 2010 r.

Powołanie do służby przygotowawczej będzie następowało w miesiącach:
– na potrzeby kształcenia w korpusie oficerów – styczeń, kwiecień lub październik;
– na potrzeby kształcenia w korpusie podoficerów – luty, maj lub listopad;
– na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych – marzec, czerwiec lub grudzień

Po ukończeniu służby przygotowawczej, osoba uzyskuje prawo do:
– ubiegania się o przyjęcie do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych
– ubiegania się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej na stanowisku właściwym do posiadanego stopnia wojskowego.

Po ukończeniu służby przygotowawczej osoba, która nie podejmie żadnej formy służby wojskowej NIE PONOSI żadnych kosztów odbycia tego szkolenia.

Do wniosku dołączyć należy:
– życiorys
– odpis skrócony aktu urodzenia
– inne dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i posiadane kwalifikacje
– informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, ze względu na opłatę, WKU uzyskuje we własnym zakresie (po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną).

W roku 2011 planowane jest powołanie do służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych, w terminach:

07 marca
29 czerwca
02 grudnia

WKU w Mielcu informuje o naborze ochotników do NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH (NSR)

W związku z powołaniem części żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) do zawodowej służby wojskowej, WKU w Mielcu prowadzi kolejny nabór żołnierzy rezerwy do służby w NSR, w jednostkach wojskowych na terenie Podkarpacia, oraz w jednostkach poza terenem województwa

Do służby wojskowej w NSR można powołać żołnierzy rezerwy, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową albo przeszkolenie wojskowe studentów lub absolwentów uczelni wyższych, oraz spełniają łącznie następujące warunki:
– są osobami niekaranymi za przestępstwo umyślne
– posiadają obywatelstwo polskie
– posiadają odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej
– ukończyły osiemnaście lat i posiadają wykształcenie

· co najmniej wyższe – korpus oficerów
· co najmniej średnie – korpus podoficerów
· co najmniej gimnazjalne – korpus szeregowych

Dla żołnierzy NSR przepisy prawne regulujące tok pełnienia tej służby przewidują szereg uprawnień:

Należności finansowe:
– uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej (ćwiczeń wojskowych)
– zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia tej służby
– prawo do nagród z tytułu wzorowej realizacji zadań służbowych

Świadczenia rzeczowe w czynnej służbie:
– bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe
– bezpłatne wyżywienie
– umundurowanie (polowe) i wyekwipowanie wojskowe

Świadczenia zdrowotne:
– żołnierzom NSR w czasie czynnej służby wojskowej mają zapewnioną opiekę medyczną i stomatologiczną oraz zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Żołnierze NSR stanowią podstawową grupę osób z której rekrutuje się kandydatów do zawodowej służby wojskowej w jednostkach wojskowych. Utrzymana jest oczywiście zasada zgłoszenia ochotniczego (złożenie wniosku) i procedura kwalifikacji do służby zawodowej.

Wniosek do służby w NSR osoby zainteresowane mogą pobrać na stronie internetowej WKU, na której podane zostały także dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu ul. Legionów 25 przyjmuje wnioski osób zainteresowanych służbą w Narodowych Siłach Rezerwowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w poniedziałki do 18.00

Kontakt w sprawach służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych
Wojskowa Komenda Uzupełnień 39-300 Mielec ul. Legionów 25
tel. 17 / 7156587, 7156515
e-mail wkumielec@sow.mil.pl
www.wkumielec.sow.mil.pl
Źródło: Urząd Miejski w Dębicy

Komentarze Facebook
Podziel się na:
  • Facebook
  • Śledzik
  • email
  • Gadu-Gadu Live
  • Twitter
  • Drukuj
  • PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.