bilboard_900x200

Najlepszy Prawnik Przedsiębiorstwa 2011 pracuje dla Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Autor: | Dodano: poniedziałek, 16 Lipiec, 2012

[singlepic id=99 w=320 h=240 float=left]Najlepszy Prawnik Przedsiębiorstwa 2011 pracuje dla Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Zwycięstwo Spółki w bezprecedensowym sporze z mniejszościowymi akcjonariuszami.

Dębica, 12 lipca 2012 r. – Mariusz Solarz, Dyrektor ds. Prawnych Firmy Oponiarskiej Dębica S.A., otrzymał tytuł Najlepszego Prawnika Przedsiębiorstwa 2011 w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Mecenas Mariusz Solarz otrzymał to wyróżnienie dzięki swojemu zaangażowaniu w obronę wiarygodności i rzetelności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. przed zarzutami mniejszościowych akcjonariuszy Spółki reprezentowanych przez Fundusze PZU, co sprawiło, że osiągnęła ona pełen sukces we wszystkich wytoczonych jej procesach sądowych. Jest to sprawa bez precedensu, przede wszystkim z uwagi na ilość wytoczonych Spółce procesów sądowych, szeroki zakres zarzutów w stosunku do Spółki i jej Zarządu, a także działań nie obserwowanych do tej pory na rynku przy tego rodzaju sporach.

„Dotychczas podobne spory sądowe dotyczące innych spółek na rynku zwykle kończyły się wygraną mniejszościowych akcjonariuszy. Tym razem, dzięki staraniom mecenasa Mariusza Solarza i sprawnemu zarządzaniu skomplikowaną materią, spór wygrało przedsiębiorstwo udowadniając, że przestrzega ono obowiązujące prawo i zasad ładu korporacyjnego. Jestem przekonany, że fakt potwierdzenia przez wiele sądów niesłuszności zarzutów stawianych Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. i jej Zarządowi przyczyni się również do zakończenia sporu pomiędzy akcjonariuszami Spółki, co pozwoli Spółce na dalsze prowadzenie z sukcesem działalności na rynku, z korzyścią dla niej samej, jej pracowników oraz wszystkich akcjonariuszy” – powiedział Jacek Pryczek, Prezes zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

[singlepic id=100 w=320 h=240 float=right]W 2007 r. fundusze z grupy PZU (dalej zwane łącznie „Fundusze PZU”) nabyły duży pakiet akcji Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Wkrótce Fundusze PZU zaczęły kwestionować zasady współpracy pomiędzy Firmą Oponiarską Dębica S.A. a koncernem Goodyear, będącym jej większościowym akcjonariuszem oraz kluczowym klientem. Pojawiło się wiele zarzutów wobec T.C. Dębica S.A. oraz jej Zarządu. Niezrozumiałe było stanowisko Funduszy PZU, które kwestionowały wielokrotnie weryfikowane już transakcje i stosunki handlowe Spółki z koncernem Goodyear.

Najlepszym dowodem opłacalności współpracy Spółki z koncernem Goodyear jest wysoki zysk jaki Spółka osiągnęła w okresie największego kryzysu w branży w latach 2008-2009. Efekty działań Spółki przekładają się na dywidendy akcjonariuszy. Firma Oponiarska Dębica S.A. jest jedną z pięciu notowanych na warszawskiej giełdzie spółek o najwyższej średniej stopie dywidendy na przestrzeni ostatnich 10 lat. Efekt skali, związany z olbrzymią produkcją dla Goodyeara, pozwala Spółce minimalizować koszty, utrzymywać wysokie zatrudnienie na poziomie niemal 3000 pracowników i skutecznie konkurować z innymi producentami własną marką „Dębica” na rynku polskim.

W połowie 2010 r. fundusze PZU rozpoczęły kierowanie do sadów spraw przeciwko Spółce. W lipcu 2010 r. PZU Asset Management zwraca się do Sądu w sprawie zabezpieczenia olbrzymiej ilości dokumentów Spółki. Sąd zwraca się do Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. o przekazanie do Sądu jedynie takich dokumentów, które nie muszą być przechowywane przez Spółkę do celów podatkowych.

[singlepic id=101 w=320 h=240 float=left]W październiku 2010 r. dochodzi do wizyty komornika w biurach Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz – wbrew postanowieniom Sądu – w biurze Goodyear Dunlop Tires Polska sp. z o.o. Działania wybranego przez fundusze PZU komornika w siedzibie T.C. Dębica S.A. w Dębicy wzbudziły zastrzeżenia fundamentalnej natury. Ponadto komornik wraz z przedstawicielami funduszy PZU podjęli działania w weekend, gdy sądy są zamknięte, co uniemożliwiło Spółce zwrócenia się do niezawisłego sądu o natychmiastowe wydanie zarządzeń, które wstrzymałyby bezprawne działania. Mecenas Mariusz Solarz nie dopuścił do nieuprawnionej ingerencji w systemy informatyczne Spółki, sterujące również procesem produkcji, która w Spółce odbywa się w sposób nieprzerwany. Byłoby to skrajnie niebezpieczne dla samej produkcji, jak i pracujących przy niej osób.

18 października 2010 r. Sąd Rejonowy w Dębicy na wniosek Spółki zawiesił postępowanie egzekucyjne prowadzone przez fundusze z grupy PZU, a niezależnie od tej decyzji, Sąd Rejonowy w Warszawie 21 października 2010 r. wstrzymał wykonalność postanowienia, na podstawie którego fundusze PZU prowadziły egzekucję. Z kolei 1 grudnia 2010 r. Sąd Okręgowy w Warszawie podjął decyzję, która oznaczała upadek klauzuli wykonalności i tytułu egzekucyjnego wydanego na rzecz funduszy PZU.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie 28 marca 2011 r. oddalił w całości powództwo jednego z funduszy PZU przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z 8 czerwca 2010 r., które dotyczyły m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu za rok 2009 oraz udzielenia absolutoriów członkom zarządu. Orzeczenie to zostało następnie prawomocnie podtrzymane 15 września 2011 r. przez Sad Apelacyjny w Rzeszowie.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 20 lipca 2011 r. oddalił w całości wniosek funduszy PZU o powołanie w Spółce firmy BDO Sp. z o.o. na rewidenta do spraw szczególnych. Orzeczenie to zostało następnie prawomocnie podtrzymane przez Sad Okręgowy w Rzeszowie 30 grudnia 2011 r. W uzasadnieniu orzeczeń oba Sady podkreśliły, że BDO nie dawało rękojmi obiektywizmu przy przeprowadzaniu badania, a wady prawne wniosku sformułowanego przez PZU były nieusuwalne; potwierdzając tym samym zastrzeżenia prawne Zarządu Spółki przedstawione w opinii do wniosku funduszy PZU o powołanie rewidenta przedstawionej na WZA 30 listopada 2010 r.

Z kolei 15 grudnia 2011 r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił w całości powództwo funduszy PZU przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania firmy Grant Thornton Frąckowiak na rewidenta ds. szczególnych. Sąd zasądził także od funduszy PZU 10-krotność kosztów zastępstwa procesowego z uwagi na oczywistą bezzasadność powództwa PZU.

Warto wskazać, że powołany przez WZA niezależny biegły rewident do spraw szczególnych – firma Grant Thornton Frąckowiak przedstawił Spółce 18 lutego 2011 r. raport z badania. Celem badania była przede wszystkim weryfikacja zasad współpracy pomiędzy Spółką a jej większościowym akcjonariuszem, a zarazem największym klientem, koncernem Goodyear. Potrzeba przeprowadzenia pogłębionego badania transakcji wewnątrzgrupowych wynikła właśnie z wątpliwości podnoszonych przez fundusze PZU – mniejszościowych akcjonariuszy Spółki. Przedstawione w Raporcie wyniki badania potwierdzają, że model współpracy biznesowej pomiędzy Firmą Oponiarską Dębica S.A. oraz koncernem Goodyear jest zgodny z prawem i korzystny dla Spółki.

Przedstawiony powyżej opis sporu prawnego jest jednocześnie świadectwem olbrzymiego zaangażowania mecenasa Mariusza Solarza w ochronę dobrego imienia Spółki oraz udowodnienie, że Firma Oponiarska Dębica S.A. przestrzega obowiązujące prawo i jest wiarygodna zarówno wobec partnerów handlowych, jak i wszystkich akcjonariuszy, a zarzuty stawiane przez fundusze PZU były bezpodstawne. Spór, który początkowo fundusze PZU prowadziły za pośrednictwem mediów przeniósł się na sale sądowe. Dzisiaj, po dwóch latach trwania spraw sądowych, z których wszystkie zostały wygrane przez Firmę Oponiarską Dębica S.A., można jednoznacznie ocenić, że sprawa jest bezprecedensowa.

Komentarze Facebook
Podziel się na:
  • Facebook
  • Śledzik
  • email
  • Gadu-Gadu Live
  • Twitter
  • Drukuj
  • PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.