bilboard_900x200

Miasto rozważa restrukturyzację sieci szkół

Autor: | Dodano: czwartek, 20 Styczeń, 2011


Do konsultacji ze związkami zawodowymi trafił projekt uchwały intencyjnej, która pozwoliłaby w racjonalny sposób wprowadzić restrukturyzację sieci szkół w mieście oraz podnieść ofertę edukacyjną dla dzieci. W ramach dopasowania sieci szkół do potrzeb miasta projekt przewiduje likwidację Szkoły Podstawowej nr 8. – Jest to propozycja, która będzie przedyskutowana przez środowisko nauczycielskie i rodziców – mówi Mariusz Trojan, zastępca burmistrza Dębicy.

Za zmianami przemawia poprawa jakości oferty edukacyjnej, co zapewni kontynuacja nauki w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 11, jednej z najlepszych szkół w województwie podkarpackim. Dzieci będą korzystać z lepiej wyposażonych klas, ale będą miały także możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, sali gimnastycznej oraz dowozu do szkoły. Wszyscy pracownicy Szkoły Podstawowej nr 8 znajdą zatrudnienie w innych placówkach oświatowych.

Uczniowie „ósemki” na pewno docenią warunki, jakie oferuje im Szkoła Podstawowa nr 11. Jest jedną z najmłodszych szkół w mieście, oddano ją do użytku w 1992 roku. W dużym budynku znajduje się 29 sal lekcyjnych, dwie pracownie komputerowe i dwie pracownie językowe. Szkoła dysponuje dużą dobrze wyposażoną halą sportową i salą gimnastyczną z zapleczem oraz ogród szkolny. Szkoła nr 11 znajduje się niewielkiej odległości od centrum miasta co zapewnia łatwy dostęp do placówek kulturalnych, sportowych oraz udziału w imprezach masowych dla dzieci i młodzieży.

Uczniowie mają możliwość korzystania z dobrze wyposażonej przestronnej stołówki, jak również spędzania wolnego czasu przed lekcjami i po lekcjach w świetlicy zapewniającej opiekę wychowawców i atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów: posiada podjazd oraz windę dla osób niepełnosprawnych, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, zatrudnia pracownika do przeprowadzania dzieci przez ul. Lwowską. Szkoła posiada ogrodzony ogród szkolny. Dzieci będą miały zapewniony bezpieczny dowóz do SP nr 11 na koszt gminy oraz opiekuna w czasie przejazdu do szkoły i ze szkoły. Dowóz nie wydłuży czasu, jaki obecnie uczniowie potrzebują na dotarcie do szkoły.

Aktualna sieć szkół podstawowych i gimnazjów w Dębicy została ustalona w roku 1999 w związku z reformą systemu edukacji i nie była zmieniana pomimo znaczącego spadku liczby uczniów w latach 1999 – 2011. W roku szkolnym 1999/2000 uczyło się w dębickich szkołach podstawowych i gimnazjach 6816 uczniów, a w roku szk. 2010/11 już tylko 4162, czyli liczba uczniów zmniejszyła się aż o 39 procent.

Obecnie w SP nr 8 uczy się 94 dzieci w klasach I-VI oraz 19 dzieci uczęszcza do oddziału przedszkolnego, w tym tylko 7 dzieci sześcioletnich, które potencjalnie mogłyby rozpocząć naukę w kl. I w roku szk. 2011/12. Zgodnie z zarządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego 2010/11 średnia uczniów na oddział w szkołach podstawowych powinna wynosić nie mniej niż 24, w SP nr 8 wynosi – 15,7. W roku 2011/12 będzie jeszcze niższa – szacunkowo 13 – 14 dzieci. Już 57 dzieci zamieszkałych w obwodzie tej szkoły, z woli rodziców, już uczęszcza do innych dębickich szkół, a przede wszystkim do Szkoły Podstawowej nr 11, która wskazana została do zapewnienia kontynuacji nauki uczniom Szkoły Podstawowej nr 8.

Propozycja likwidacji Szkoły Podstawowej nr 8 jest także efektem przyjętego przez Radę Miejską programu oszczędnościowego dla Dębicy (uchwała Nr LVIII/678/10 Rady Miejskiej w Dębicy z 10 września 2010 r.).

Roczne wydatki na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 8 wyniosły w roku 2010 – 980 946,45 zł, co w przeliczeniu na jednego ucznia daje kwotę 8 529,9 zł. Subwencja oświatowa przyznawana szkole zaledwie w 56 procentach pokrywa utrzymanie tej placówki. Miasto dokłada rocznie do każdego ucznia 3 933,58 zł. Dla porównania w Szkole Podstawowej nr 9 uczy się 786 uczniów, koszt jednego ucznia to 6 221,39 zł, subwencja wynosi procent, miasto dokłada do każdego ucznia 1 552,56 zł. Zasadnym zatem jest podjęcie kroków zmniejszających koszty utrzymania placówek oświatowych w mieście, przy jednoczesnym polepszeniu oferty edukacyjnej dla uczniów.

Tym bardziej, że prognozy demograficzne na najbliższe sześć lat wskazują na zmniejszanie się liczby uczniów w Szkole Podstawowej nr 8. W bieżącym roku do szkoły (klasy I-VI) uczęszcza 89 dzieci spośród 146 zamieszkałych w obwodzie szkoły.

W kolejnych latach liczba dzieci, według danych ewidencyjnych, zamieszkałych w obwodzie przedstawia się następująco:

2011/12 – 129,

2012/13 – 127,

2013/14 – 109,

2014/15 – 113,

2015/16 – 119,

2016/17 – 109.

Z kolei do Szkoły Podstawowej nr 11 w roku szkolnym 2001/2002 uczęszczało 597 dzieci, w roku 2010/2011 – 455 uczniów. Budynek szkoły przystosowany jest do przyjęcia większej liczby uczniów niż obecnie, z zachowaniem jednozmianowości nauki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie likwidacji placówek oświatowych konieczne jest w pierwszej kolejności podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły. Projekt uchwały, który trafił do związków zawodowych ma charakter intencyjny i wyraża zamiar likwidacji z dniem 31.08.2011 r. Szkoły Podstawowej nr 8 w Dębicy przy ul. Wielopolskiej 162, w celu reorganizacji i dostosowania sieci szkół podstawowych do potrzeb miasta.

Likwidacja SP nr 8 nie spowoduje zwolnień zatrudnionej kadry pedagogicznej i administracyjnej. Do wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole na czas nieokreślony (11,5 etatu) skierowana zostanie propozycja pracy w innych placówkach oświatowych, dla których miasto jest organem prowadzącym. Pracownicy kadry administracyjno – obsługowej (3,5 etatu) również znajdą zatrudnienie w podległych miastu placówkach. Budynki szkolne powrócą do zasobów komunalnych miasta.

Szkoła Podstawowa nr 11 będzie prowadzić również nabór do oddziału przedszkolnego dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8.Źródło: Urząd Miejski w Dębicy

Komentarze Facebook
Podziel się na:
  • Facebook
  • Śledzik
  • email
  • Gadu-Gadu Live
  • Twitter
  • Drukuj
  • PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.