bilboard_900x200

Dębiccy radni przyjęli budżet

Autor: | Dodano: sobota, 22 Grudzień, 2012

ratusz_debica_dfarma Projekt przygotowany przez burmistrza poparło szesnastu radnych, pięciu było przeciw. „W przyszłym roku rozpoczniemy inwestycję na około trzydzieści milionów złotych, choć w dalszym ciągu ambitnie oddłużamy miasto”– zaznacza Paweł Wolicki burmistrz Dębicy.

Prognozowany poziom zadłużenia to 35% na możliwych 60%. Mamy też pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Będziemy realizować inwestycj na łączną kwotę 30 mln. Z tym, że w 2013 wykonamy je za 8 mln.

Zakończenie będzie w 2014 roku – dodaje burmistrz. Wśród inwestycji planowanych na przyszły rok, a współfinansowanych z pieniędzy unijnych są m.in. regulacje potoków, budowa ronda przy ul. Piaski oraz zadaszenie placu targowego.

Program obrad obejmował:

1. Zmianę budżetu Miasta Dębicy na 2012r.
2. Zmianę w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miasto Dębica.
3. Upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na zapłatę zobowiązań wynikających z usług świadczonych na rzecz Gminy Miasta Dębicy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu Gminy Miasta Dębica na 2013r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2013r.
7. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2013-2014.
8. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.
9. Uchwalenie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście Dębica na lata 2012-2014.
10. Uchwalenie Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Dębica.
12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego zasobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 1088/20 położonej przy ul. Szkotniej w Dębicy, stanowiącej własność Gminy Miasto Dębica.
14. Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty.
15. Nadanie nazwy dla ronda położonego na skrzyżowaniu ulic: Krakowskiej i Kwiatkowskiego w Dębicy.
16. Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Tarnów.
17. Wyrażenie poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Źródło: Urząd Miejski w Dębicy i RDN. Fot. dfarma
Komentarze Facebook
Podziel się na:
  • Facebook
  • Śledzik
  • email
  • Gadu-Gadu Live
  • Twitter
  • Drukuj
  • PDF

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.